Jun 06, 2002

Proizvodnja terora

Richard Byrne o knjizi Petera Bergena Firma za Sveti rat (Holy War, Inc., Peter Bergen, Free Press, 283 pages) posted on June 6, 2002 Analitiear Si-En-Ena za terorizam, Piter Bergen, dovr?io je rukopis ove svoje knjige, koja govori o Osami Bin Ladenu i Al Kaidi, samo nekoliko nedelja pre teroristiekih napada na Njujork i Va?ington Kao da je predose?ao ?ta ?e se desiti, amerieki televizijski novinar ?kolovan na Oksfordu, Piter Bergen, analizirao je jo? pre 11. septembra u svojoj knjizi Firma za Sveti rat mraenu senku Bin Ladena. Bergenovi izdavaei po?urili su da ubace tu knjigu u ?tampu ?to pre, sa nekoliko dopuna koje je autor hitno dopisao ? ali bez kompletnog indeksa. Lako je videti za?to je to ueinjeno. Bergenova knjiga je najbolja raspolo?iva o Bin Ladenu, iako se na tr?i?tu ve? pojavilo nekoliko drugih o tom misterioznom teroristiekom lideru. Pomenu?u samo dve: Josef Bodanski, Bin Laden: eovek koji je objavio rat Americi (knjiga koja vrvi od gre?aka); i, Roland Zakand, U ime Osame Bin Ladena: globalni terorizam i Bin Ladenova bratija. Bergenovo delo je zasnovano na besprekornom istra?ivanju einjenica; ono prikazuje, sa autoritetom, kako se Bin Laden uzdizao iz haosa sovjetske invazije na Avganistan i iz politiekih previranja koja su posle te invazije nastupila. Ipak, jednako je va?na einjenica da je knjiga Firma za Sveti rat napisana sa pripovedaekim talentom, kao ?to i dolikuje njenoj uzbudljivoj temi. Upravo Bergen je bio onaj Si-En-Enov producent koji je organizovao razgovor novinara Pitera Arneta sa Bin Ladenom 1997. godine; kao takav, Bergen je postao jedan od vrlo malog broja Zapadnjaka koji su se ikad susreli sa Bin Ladenom oei u oei. Prva reeenica ove knjige ? "Kad krenete u potragu za Osamom Bin Ladenom, vi ga ne na?ete: na?e on vas" ? daje prikladno zastra?uju?i poeetak celoj priei. Knjiga ima Prolog; u tom, uvodnom delu eitalac ide sa Bergenom na to dramatieno putovanje do Bin Ladenovog tajnog skrovi?ta u Avganistanu. Jedna od Bergenovih najjaeih spisateljskih vrlina sastoji se u tome ?to ume da istakne karakteristieni detalj koji uka?e na su?tinu neke scene ili nekog mesta. Po tome je Bergen ravan Mi?i Gleniju, autoru knjige Pad Jugoslavije ? dakle, priznatom majstoru kratke dosetke koja "postavlja sto" za ozbiljnija razmatranja. Na primer, Bergen ovako opisuje avganistanski gradi? po imenu Dara, kroz koji su morali pro?i na svom putu iz Pakistana u Avganistan na razgovor sa Bin Ladenom: (Dara) je mo?da naj?ivlja tr?nica oru?ja na svetu. Ovde mo?ete kupiti pi?tolj koji je kamufliran da lici na penkalo, a ispaljuje samo jedan metak. Jeftino, samo sedam dolara. Za ambicioznije mu?terije tu su bacaci plamena, mitraljezi, raketni projektili koji se ispaljuju iz rucnih bacaca. Hocete da isprobate robu? Za pedeset dolara pustice vas da ispalite jednu minu iz obicnog rucnog bacaca (bazuke), sa ramena. Oru?ari Dare imaju puno posla, biznis se ovde odvija ?ustro. Bergen prime?uje da je njihova reporta?a, iako su toliko truda ulo?ili u nju -- eak su morali da se odreknu svojih fotoaparata, jer su se pripadnici Al Kaide pla?ili da bi u fotoaparatima mogla biti skrivena neka spravica za atentat na Bin Ladena ? "imala slab odjek". Doga?aji od 11. septembra, naravno, preokrenuli su to, izbaciv?i Bin Ladena u fokus me?unarodne medijske pa?nje. Zavr?avaju?i Prolog ove knjige, autor citira kako im je Osama odgovorio kad su ga pitali kakve planove ima za budu?nost: "Ako bog da, vide?ete ih i slu?ati na vestima." ?ta god da je Bog dao ili nije dao, eitav svet je doista video, na vestima, ostvarenje Bin Ladenovih "planova". Ipak, ono ?to stvarno eini knjigu Firma za Sveti rat fascinantnom jeste autorova sposobnost da objasni kako se Bin Laden uzdigao do tako istaknutog mesta ? i koji psiholo?ki faktori stoje iza teroristiekih napada koje je on pokrenuo. Zapravo, Bergenova knjiga je koristan protiv-otrov za gomilu gluposti koja je o Al Kaidi u poslednje vreme naprieana u svetu, a naroeito u na?im, ameriekim medijima. Ova knjiga prati kako je Osama odrastao u bogatoj saudijskoj kapitalistiekoj porodici ("Kad negde na Bliskom Istoku, u nekoj kamenitoj zabiti, narueite pljeskavicu", pi?e Bergen, "familija Laden uzima deli? zarade od toga") i kako ga je privukao sukob u Avganistanu 1979. Posle pet godina ratovanja protiv sovjetskih okupatora, Osama Bin Laden je ve? poeeo da finansira vojne operacije ? i da postavlja temelje za pokret zvani Al Kaida. Knjiga Firma za Sveti rat tako?e prikazuje kako su Bin Laden i drugi Al-Kaidisti spretno koristili nove alate globalizacije ? e-meil, transfer novca ? protiv istih onih zemalja u kojima su ti alati napravljeni. "Al Kaida", napominje Bergen, "jeste podjednako globalno orijentisana kao i ma koja druga internacionalna kompanija". Napadi poput prvog podmetanja bombe u Svetski trgovinski centar u Njujorku, 1993. godine, i podmetanja bombi u amerieke ambasade u Keniji i Tanzaniji 1998, bili su samo probe, samo zagrevanje i razgibanje, za spektakularnije napade u 2001. godini. Kad se stvari gledaju kroz pojednostavljenu prizmu "rata protiv terorizma" koju nam je nametnuo, sa svojim pomagaeima, predsednik D?ord? V. Bu?, eini se da je borba izme?u "civilizovanog sveta" i Al Kaide u su?tini jednostavan moralni i verski sukob: beli kaubojski ?e?iri Sjedinjenih Dr?ava protiv crnih turbana radikalnog Islama. Amerieke vrednosti sada su, tako nam se barem servira, izlo?ene nasrtaju Muslimana fundamentalista koji su re?ili da upotrebljavaju teror. Bergen, me?utim, u ovoj knjizi daje jedan uravnote?eniji i bolje informisan pogled na razloge koji su motivisali Osamu Bin Ladena da krene u d?ihad protiv SAD i drugih meta. "Ako ste ve? dovde eitali knjigu Firma za Sveti rat ", pi?e on, "onda se verovatno nadate da ?ete dobiti odgovor na pitanje za?to Bin Laden radi to ?to radi". Konstatuju?i einjenicu, koja bi trebalo da bude veoma upadljiva, da Osama nije davao izjave protiv svakojakih obieno kritikovanih zala zapadne kulture (Holivuda, pornografije, droga, homoseksualnosti, i slienog), autor konstatuje da je Bin Ladenov rat protiv Amerike "politieki rat". "Otmieari aviona, kad su napali Ameriku", pi?e Bergen, "nisu atakovali na upravnu zgradu neke velike pivare, ili kompanije "Tajm-Vorner", ili "Koka Kole", nisu jurnuli na Las Vegas niti na kvart zvani Vilid? u Menhetnu, pa eak ni na Vrhovni Sud. Ne, oni su se obru?ili na Pentagon i na Trgovinski centar, na najistaknutije simbole amerieke vojne i ekonomske mo?i." Knjiga Firma za Sveti rat zbog svoje jasno?e mi?ljenja i privlaene naracije treba da bude obavezno ?tivo za svakog ko ?eli znati kako je do?lo do napada na Ameriku 11. septembra 2001. Bergen usmerava blistavi mlaz svetlosti u najmraenije ?umeze terorizma ? i poma?e eitaocu da gleda netremice u ono ?to se tamo ukazuje. S engleskog preveo Dr Aleksandar B. Nedeljkovic Copyright © Rychard Byrne, 2002 Srpski prevod copyright C Alexandria Press, 2002
MORE ARTICLES